ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α. Λειτουργία Σχολείων

 1. Εγγραφές: Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται αυτόκλητα από τη διεύθυνση του σχολείου, εκτός εάν κάποιος κηδεμόνας δηλώσει ότι επιθυμεί να μεταγράψει το παιδί του. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η υπογραφή και των δύο γονέων. Για την εγγραφή των μαθητών στην Α’ τάξη γίνεται σχετική ενημέρωση το μήνα Μάρτιο στους γονείς του Νηπιαγωγείου μας καθώς και στο κοινό μέσω της σελίδας του σχολείου μας στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από όσους γονείς-κηδεμόνες εκδηλωθεί ενδιαφέρον, ζητείται πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου και ένα ποσό ως προκαταβολή των διδάκτρων, καθώς και το ατομικό δελτίο υγείας από τον παιδίατρο της οικογένειας.
 2. Έναρξη-Λήξη μαθημάτων: Το διδακτικό έτος, η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, ορίζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας.
 3. Ωράριο λειτουργίας: Το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Αφών Μαλτέζου λειτουργεί τις πέντε εργάσιμες ημέρες τής εβδομάδας και σύμφωνα με το ωράριο που έχει εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας. Οι ημέρες των αργιών καθώς και τυχόν διαφοροποιήσεις τού καθημερινού ωραρίου γνωστοποιούνται εγκαίρως στους γονείς και στους μαθητές από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
 4. Σχολικό πρόγραμμα: Ι. Το πρόγραμμα μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Μαλτέζου περιλαμβάνει όσα προβλέπει το Αναλυτικό Πρόγραμμα τού Υπουργείου Παιδείας, ενώ ενισχύεται με επιπλέον διδακτικές ώρες που εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας ως ώρες παρέκκλισης ή ώρες πρόσθετης διδασκαλίας.

Ο προγραμματισμός και η οργάνωση τού Σχολικού Προγράμματος και ειδικότερα τής διδακτέας ύλης γίνεται με βάση τους νόμους και τις αποφάσεις τού Υπουργείου Παιδείας, τις αρχές του Σχολείου μας, αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών για άρτια παιδεία και εκπαίδευση. Η μετάδοση των γνώσεων γίνεται σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, με πλούσιο υποστηρικτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, και με τη χρήση εποπτικού υλικού.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας τεχνολογικού υλικού καθώς και άλλων βοηθητικών μέσων διδασκαλίας, όπως είναι οι διαδραστικοί πίνακες και η χρήση τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class: Το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται σε ειδικό εργαστήριο. Υπάρχει, επίσης, διαθέσιμη στο σχολείο μας αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Συμπλήρωμα και απαραίτητη προέκταση και συνέχεια τής καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι οι εκπαιδευτικές εξορμήσεις, οι σχολικές εκδρομές, ο εκκλησιασμός, οι επετειακές, μορφωτικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζει και οργανώνει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός υπό την επίβλεψη της διεύθυνσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επαφή των μαθητών με τις ποικίλες εκφάνσεις τού πολιτισμού (θέατρο, εικαστικά, ποίηση, πεζογραφία κ.ά.), μέσω τής διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και αφιερωμάτων σε σημαντικές προσωπικότητες και γεγονότα. Για ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα διανέμεται έντυπο γονικής συγκατάθεσης κατά την έναρξη του διδακτικού έτους.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση των μαθητών με μεταφορικό μέσο διαφορετικό από τα σχολικά λεωφορεία, λόγω συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, είναι αναγκαία η ενυπόγραφη συγκατάθεση τού γονέα/τού ασκούντα τη γονική μέριμνα. 

Β. Σχολική ζωή – Αγωγή μαθητών 

Ι. Φοίτηση

 1. Το Σχολείο αποτελεί τον φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης και οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων τής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί σκοποί που εφαρμόζονται στα Σχολεία μας, όπως είναι κωδικοποιημένοι στα νομοθετήματα τής Πολιτείας, η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η εγκυρότητα των διδακτικών και των παιδαγωγικών μεθόδων, καθώς και η προσπάθεια τού Σχολείου να ενεργοποιήσει το πλήθoς των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των προσδοκιών των μαθητών μας καθιστούν το σχολικό περιβάλλον αναντικατάστατο παράγοντα αγωγής.

Για την αποτελεσματικότητα τού παράγοντα αυτού πρέπει η συμμετοχή των μαθητών vα είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών, και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδό τους. Για όλους αυτούς τους λόγους ο νόμος ορίζει πως η φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική.

 1. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο τού καθημερινού προγράμματος, ιδιαίτερα την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινής προσευχής, εορταστικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών εξορμήσεων, εκδρομών κ.ά.).

Οι γονείς οι οποίοι μεταφέρουν με δικό τους μέσο μεταφοράς τα παιδιά τους στο Σχολείο παρακαλούνται να είναι αυστηρά συνεπείς ως προς την ώρα άφιξης και αναχώρησης των παιδιών τους. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη, για ειδικό λόγο, κάποιος γονέας να παραλάβει το παιδί του πριν από τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως την ίδια ημέρα τη Γραμματεία του Σχολείου.

 1. Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 2. Σε περίπτωση ασθένειας η απουσία δηλώνεται εγκαίρως από τους γονείς στη Γραμματεία του Σχολείου.Κατά την επάνοδο τού μαθητή στο Σχολείο, μετά από απουσία άνω των δύο (2) ημερών, απαιτείται ιατρική βεβαίωση. Όταν η απουσία παραταθεί πέραν των τριών (3) ημερών, απαιτείται ιατρική βεβαίωση στην οποία πρέπει να αναφέρεται η ασθένεια και να τονίζεται σαφώς ηδυνατότητα τού μαθητή να παρακολουθεί μαθήματα χωρίς τον κίνδυνο μετάδοσης τής νόσου. Το σχολείο ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους ασθενήσει κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οπότε πρέπει οι ίδιοι να είναι σε θέση να το παραλάβουν από το σχολείο.
 3. Απαλλαγές: Σύμφωνα με τις διατάξεις τής εκπαιδευτικής νομοθεσίας, προκειμένου να απαλλαγεί ένας μαθητής από το μάθημα τής Φυσικής Αγωγής για λόγους υγείας πρέπει ο γονέας του να υποβάλει στο Σχολείο, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, αίτηση απαλλαγής με σχετική ιατρική βεβαίωση. Για περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών η υπoβoλή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν. Επίσης, για την απαλλαγή από κάποιο μάθημα ή κάποιο είδος εξέτασης πρέπει να τηρείται αυστηρά η εκπαιδευτική νομοθεσία.

 

ΙΙ. Συμπεριφορά και υποχρεώσεις 

Βασική αποστολή τής εκπαιδευτικής-παιδευτικής διαδικασίας στα Εκπαιδευτήρια Αφών Μαλτέζου είναι η πνευματική καλλιέργεια και η σωστή αγωγή των μαθητών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων και για την εύρυθμη λειτουργία τής σχολικής κοινότητας οι μαθητές έχουν καθήκον να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς:

 1. Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο τού Σχολείου (όπως συνοδούς, οδηγούς και , εργατοτεχνικό προσωπικό).
 2. Η θετική συμπεριφορά προς τους συνανθρώπους εκδηλώνεται με τον πρέποντα και καλό λόγο, την ορθή στάση και την αποφυγή βίαιων ενεργειών ή παρεκκλινουσών πράξεων. Η απρεπής συμπεριφορά μαθητή, η χειροδικία, η αυτοδικία, η άσκηση λεκτικής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι άκοσμες εκφράσεις ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τον Διευθυντή τού Σχολείου ή από τον Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία και τις αρχές του Σχολείου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη μετακίνησή τους με τα σχολικά λεωφορεία.
 3. Οι μαθητές οφείλουν όχι μόνον να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία αλλά και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.

Οφείλουν να έχουν μαζί τους τα βιβλία τους και ό,τι απαιτείται για τη σχολική εργασία τους. Δεν επιτρέπονται είδη αξίας και παντός είδους αντικείμενα που η χρήση τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών.

 1. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από το Σχολείο κατά τη διάρκεια τής λειτουργίας του. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται από τον Διευθυντή τού Σχολείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις τού Συλλόγου των διδασκόντων για το θέμα αυτό.
 2. Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τον σχολικό χώρο. Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία τού Σχολείου και την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών.

Γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν στα θρανία και στους τοίχους, να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και στο εποπτικό υλικό. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Παράλληλα οι γονείς του οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

 1. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και σε καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια των κατόχων τους.
 2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός τού σχολικού χώρου (υπ’αριθμ. Φ.25/103373/Δ1/22-6-2018 εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείµενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιµετωπίζεται µε τα προβλεπόµενα στην υπ’αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 120/τ.Β’/23-1-2018) παιδαγωγικά μέτρα.
 3. Η αλλαγή αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς αργοπορία. Απαγορεύονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους τού Σχολείου κατά τη διάρκεια τής λειτουργίας του.
 4. Στο εργαστήριο της Πληροφορικής οι μαθητές συνοδεύονται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Πρέπει να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες τού διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας τού εργαστηρίου.
 5. Οι μαθητές παροτρύνονται να κάνουν χρήση τής Βιβλιοθήκης της τάξης τους για να εξοικειώνονται με το βιβλίο, να αναζητούν πηγές για τη σύνθεση-σύνταξη εργασιών και να εισάγονται σταδιακά στη διαδικασία τής έρευνας.
 6. Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται για λόγους υγιεινής καθαροί.
 7. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παίζουν και να κινούνται στους υποδεικνυόμενους από το Σχολείο τους χώρους, φροντίζοντας οι χώροι να διατηρούνται, για λόγους υγιεινής και ευπρέπειας, καθαροί. Επίσης οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους Κανονισμούς Λειτουργίας του προαυλίου και των γηπέδων. Αυτά είναι επιβεβλημένα όχι μόνο για λόγους εύρυθμης λειτουργίας τού Σχολείου, αλλά και για λόγους ασφαλείας των παιδιών.
 8. Στις σχολικές εκδηλώσεις και κατά την έξοδό τους από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να υπακούουν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. Η εν γένει συμπεριφορά τους πρέπει να τιμά τους ίδιους, την οικογένειά τους και το Σχολείου.
 9. Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν στους γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το Σχολείο προς ενημέρωσή τους. Ενημέρωση γονέων γίνεται και ηλεκτρονικά για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου.
 10. Η προσοχή και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών τού Σχολείου επιβάλλεται και για λόγους ασφαλείας των μαθητών.
 11. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον Κανονισμό τού Σχολείου. Τα θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή και τον Σύλλογο των Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές τής παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία.

 

 1. Σχολικά λεωφορεία Οι μαθητές που χρησιμοποιούν σχολικό λεωφορείο είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν μόνο το σχολικό λεωφορείο και τη στάση που έχουν επιλέξει. Πρέπει να είναι έτοιμοι εγκαίρως και να περιμένουν μπροστά στην είσοδο του σπιτιού τους. Αν υπάρχει ειδικός λόγος αλλαγής, γνωστοποιείται στη Γραμματεία του σχολείου. Εξετάζεται πρώτα αν μπορεί να εξυπηρετηθεί το αίτημα των γονιών και κατόπιν ενημερώνεται ο αντίστοιχος οδηγός.

Γ. Συνεργασία Σχολείου – Γονέων Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς των μαθητών μας και με τον εκλεγμένο Σύλλογό τους, διότι η προσπάθεια τού Σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια των γονέων και τής οικογένειας.

Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το εκπαιδευτικό προσωπικό τού Σχολείου και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις τού Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά στο παιδί τους.

Υποχρέωση των γονέων είναι να συμμετέχουν στις κοινές παιδαγωγικές συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικού προσωπικού που οργανώνονται από το Σχολείο και θεωρούνται απαραίτητες, με σκοπό την ενημέρωση των γονέων για το παιδαγωγικό έργο τού Σχολείου και για τη γενικότερη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι ενημερωμένοι γονείς συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση τού σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών μας.

Οι γονείς οφείλουν να λαμβάνουν γνώση και να μελετούν με προσοχή τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες που στέλνει το Σχολείο. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης σχέσης των γονέων ή γενικότερα σε περίπτωση που η επιμέλεια των παιδιών ασκείται από έναν από τους δύο γονείς, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν το σχολείο με τα σχετικά έγγραφα.

Συναντήσεις των γονέων με τη Διεύθυνση και τους διδάσκοντες γίνονται μία φορά το μήνα σε καθορισμένη ημέρα και ώρα οι οποίες γνωστοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους. Οι συναντήσεις δεν μπορεί να γίνουν σε ώρες λειτουργίας του σχολείου, παρά μόνο αν συντρέχει κάποιος σοβαρός λόγος, οπότε κλείνεται ένα ραντεβού μέσω γραμματείας. Υπενθυμίζουμε ότι οι γονείς έχουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη τής τακτικής και ανελλιπούς φοίτησης των παιδιών τους. Οφείλουν, λοιπόν, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με το Σχολείο.

Οι γονείς που παραλαμβάνουν τους μαθητές οι ίδιοι το κάνουν αφού τελειώσει το πρόγραμμα των μαθημάτων.  Η παρουσία των γονέων εν ώρα λειτουργίας του σχολείου σε χώρους άμεσα συνδεόμενους με τις αίθουσες διδασκαλίας παρακωλύει τη διδακτική διαδικασία. Στην αρχή της χρονιάς οι γονείς έχουν δηλώσει ποιος θα μεταφέρει το παιδί. Σε περίπτωση αλλαγής, θα πρέπει να ενημερώσουν τη γραμματεία για το άτομο που θα παραλάβει το παιδί. Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους, με την άδεια τής Διεύθυνσης, από το τηλέφωνο τού Σχολείου.

Οι γονείς υποχρεούνται να τηρούν τα οριζόμενα από τον Κανονισμό αυτό κατά το μέρος που τους αφορά. Στην αρχή κάθε χρονιάς συμπληρώνουν φόρμα με επικυρωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους και άλλα στοιχεία που αφορούν το παιδί. Επίσης, υποχρεούνται να εξοφλούν εγκαίρως και εντός των καθοριζομένων χρόνων τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι των Εκπαιδευτηρίων όπως αυτές τους έχουν γνωστοποιηθεί. Σχετικά, συμπληρώνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που συνάδει με τα δημοσιευμένα δίδακτρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Τυχόν παραβιάσεις των όρων τού παρόντος είναι δυνατόν να επιφέρουν τις υπό των νόμων και των κανόνων προβλεπόμενες κυρώσεις. Τέλος, οι γονείς των παιδιών που πρωτοεγγράφονται στο σχολείο ενημερώνονται και υπογράφουν για αυτά που προβλέπονται από το νόμο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση απουσίας παιδιών, το μάθημα μπορεί να μεταδίδεται και διαδικτυακά χωρίς όμως να εγγράφεται και να αποθηκεύεται. Οι γονείς λοιπόν πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για να διαθέτουν στα παιδιά τους που απουσιάζουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να παρακολουθήσουν το μάθημα. Διαφορετικά, θα λαμβάνουν τις υποχρεώσεις του μαθητή για την άλλη μέρα.

Ευελπιστούμε στην πρόθυμη συνεργασία των γονέων με το προσωπικό όλων των φορέων τού Σχολείου, ώστε να διευκολύνουν το έργο τους. Κοινή επιδίωξη όλων είναι η αγωγή, η κατάρτιση, η καλλιέργεια και η ασφάλεια των μαθητών.

Δ. Κανονισμός Η τήρηση όλων των κανόνων συμπεριφοράς τού παρόντος Κανονισμού από τους μαθητές και τις μαθήτριες αποτελεί βασική και απαρέγκλιτη υποχρέωσή τους.

Όλοι οι γονείς των μαθητών δηλώνουν ενυπόγραφα ότι διάβασαν και αποδέχονται τον Κανονισµό.